Právní služby

Naše advokátní kancelář, která existuje již od roku 1992, poskytuje svým klientům vysoce profesionalizované právní služby v oblasti trestního práva a dále ve vybraných případech generální praxe. Právní pomoc v oblasti trestního práva poskytujeme zejména při obhajobě klientů v trestních věcech a jejich zastupování před orgány činnými v trestním řízení, a to od přípravného řízení až po zastupování v řízení před Nejvyšším soudem a v řízení před Ústavním soudem. Naše znalosti a zkušenosti hojně využíváme také při zajišťování právního servisu v rámci vykonávacího řízení, zastupování poškozených v trestních řízení a od roku 2012 rovněž v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob. V této souvislosti konzultujeme s klienty možnosti zajištění prevence vzniku trestněprávní odpovědnosti firem za jednání jejích statutárních zástupců a zaměstnanců, vyhodnocujeme rizika vnitřních firemních předpisů, pomáháme nastavovat kontrolní mechanismy, procesy rozhodování, vedení dokumentace a zpracováváme také kompletní compliance programy. 

Významnou součástí naší agendy se v posledních letech stává i poskytování odborných konzultací pro orgány veřejné moci a územně samosprávné celky. Advokáti naší kanceláře poskytují komplexní právní služby a právní poradenství rovněž v oblasti správního a cizineckého práva. Zvláštní znalosti a zkušenosti u nás najdete také v oblasti právní úpravy rodinného a obchodního práva. Díky úzké spolupráci s poradci i z jiných oblastí, zejména ze sféry daňové a ekonomické, mají navíc naši klienti možnost konzultovat své záležitosti s odborníky i z těchto oblastí. Našimi partnery v různých právních sférách jsou profesionální daňový poradci, exekutoři, insolvenční správci, notáři, ale i tlumočnici, předkladatelé, znalci a znalecké ústavy.

TRESTNÍ PRÁVO

 • právní poradenství, tvorba posudků a stanovisek
 • právní zastupování v řízení před orgány činnými v trestním řízení 
 • zastupování v řízení před Nejvyšším soudem a Ústavním soudem
 • zastupování ve vykonávacím řízení 
 • právní servis pro osoby poškozené v trestním řízení
 • právní servis pro oznamovatele trestné činnosti

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB

 • právní poradenství, tvorba posudků a stanovisek
 • vyhodnocování rizik vnitřních norem firem (nastavování kontrol, procesů rozhodování, vedení dokumentace)
 • zpracování kompletních compliance programů s cílem omezení rizika přičitatelnosti trestného činu 
 • pravidelná školení a vzdělávací programy
 • zavedení soustavy vnitřních předpisů compliance programů
 • kompletní revize smluv ve vztahu k compliance programům

SPRÁVNÍ A PŘESTUPKOVÉ PRÁVO

 • právní poradenství, tvorba posudků a stanovisek
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • zastupování v řízení před správním soudy

CIZINECKÉ A AZYLOVÉ PRÁVO

 • právní poradenství, tvorba posudků a stanovisek
 • komplexní právní servis v oblasti cizineckého a azylového práva
 • zastupování v řízení o povolení k přechodnému, trvalému a dlouhodobému pobytu
 • zastupování v řízení o správním vyhoštění
 • řešení otázek souvisejících s vyřizování občanství

OBCHODNÍ A INSOLVENČNÍ PRÁVO

 • poskytujeme komplexní právní služby pro podnikatele (smluvní agenda, vymáhání pohledávek, vedení mimosoudních jednání i soudních sporů)
 • zakládání a rušení společností, prodej obchodních podílů a změny společenských smluv v úzké spolupráci s notáři
 • zastupování v insolvenčním řízení
 • likvidace právnických osob
 • zakládání svěřenských fondů, správa majetku
 • uplatňování nároků na náhradu škody v obchodněprávních závazcích
 • poradenství v oblasti cenných papírů

RODINNÉ PRÁVO

 • rodinné právo s akcentem na správu majetku a majetkové vypořádání
 • právní zastupování při rozvodu manželství
 • právní poradenství v oblasti určování a popírání otcovství, problematika výživného

OCHRANA OSOBNOSTI

 • právní servis v oblasti ochrany osobnosti a práva duševního vlastnictví
 • náhrada škody a nemajetková újma

NEMOVITOSTI

 • právní konzultace při převodech nemovitostí, sepsání smluv, včetně návrhu na vklad a úschovy peněz
 • právní služby v oblasti podílového spoluvlastnictví
 • advokátní úschovy peněz

OBČANSKÉ PRÁVO

 • právní poradenství
 • tvorba posudků a pravních stanovisek
 • právní zastupování ve sporech v řízení soudním i rozhodčím
 • vypořádání společného jmění manželů, předmanželské smlouvy
 • závazkové právo, sepisování a revize smluv
Top